Jogszabályok

A legfontosabb törvényi előírások kivonata a kártevőirtásban:

FIGYELEM! A törvények változnak!

Ezen dokumentációra nem hivatkozhat!

A Nemzeti Jogszabálytár mindenki számára térítésmentesen igénybe vehető jogszabálykereső szolgáltatás.


1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről

Rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtása

73. § (1) A betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros, külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók irtásáról a terület, épület tulajdonosának, illetve kezelőjének rendszeresen gondoskodnia kell. A terület, illetve épület használói az irtást tűrni kötelesek.

(2) Az emberi test felszínén, illetve felhámjában élősködő ízeltlábúak irtásának, illetve a ruhanemű fertőtlenítésének tűrésére az érintett személy köteles.

 


18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény (a továbbiakban: Eütv.) 57. §-ának (2)-(3) bekezdésében. 59. §-ának (2)-(3) bekezdésében, 63. §-ának (2) bekezdésében, 65. §-ának (1) bekezdésében, 68. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint 71. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a fertoző betegségek terjedésének megelőzése érdekében az alábbiakat rendelem el:

Általános rendelkezések 

1. § (1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén kiterjed minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli szervezetre.

Egészségügyi kártevők elleni védekezés

36. § (1) a fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb Ízeltlábúak (a továbbiakban: rovarok), valamint a rágcsálók (a továbbiakban a rovarokkal együtt: egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról , ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról (a továbbiakban együtt: védekezés) az Eütv. 73. § (1) bekezdése szerint gondoskodni kell.

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában egészségügyi kártevőnek minősülnek:
a) emberen élősködő vérszívó tetvek,
b) maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok,
c) betegséget terjesztő vagy okozó kullancsok és atkák,
d) embervért is szívó bolhák,
e) ágyi poloska,
f) házi légy és egyéb élelmiszert szennyező vagy vérszívó legyek,
g) csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok,
h) vándor- és házi patkány,
i) házi egér és a zárt térben megtelepedett egyéb egerek,
j) az előző, a)i) pontokban fel nem sorolt bármely állat, amennyiben tömeges előfordulása következtében vagy egyéb körülmények miatt közegészségügyi ártalmat okoz, illetőleg járványügyi szempontból veszélyt jelent.

(3) A (2) bekezdés h) és i) pontjában felsorolt rágcsálók elleni védekezési kötelezettség csak lakott területen áll fenn. E jogszabály alkalmazása szempontjából lakott területnek tekintendők a városok és községek beépített területén fekvő, emberi tartózkodásra alkalmas létesítmények (lakóházak, középületek, üzemek stb.), az utcák (terek, parkok stb.), valamint az ott található műtárgyak, továbbá – területi elhelyezkedésüktől függetlenül – a járműforgalmat szolgáló létesítmények, a repülőterek, kikötők, személy- és teherpályaudvarok, egészségügyi intézmények, üdülők, táborok, élelmiszer tárolására szolgáló raktárak, valamint élelmiszer-ipari, élelmiszer-kereskedelmi, közétkeztetési és vendéglátó-ipari egységek, illetőleg a mezőgazdasági üzemek lakó- és gazdasági épületeinek, raktárainak elhelyezésére szolgáló területek az épületekkel és az épületeket körülvevő 100 méter széles területsávval együtt.

(4) Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni.

(5) Amennyiben a fenntartó a (4) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, a járási hivatal kötelezi az egészségügyi kártevők elleni védekezésre.

(6) A fenntartó a védekezést – ha jogszabály másként nem rendelkezik – saját kivitelezésben is elvégezheti, amennyiben rendelkezik az egészségügyi kártevőirtás végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételekkel. Ennek eredménytelensége esetén a járási hivatal elrendeli egészségügyi kártevőirtással hivatásszerűen foglalkozó szakvállalkozás igénybevételét.

(7) Amennyiben a védekezés közvetlen járványveszély elhárítása miatt szükséges, annak végrehajtásáról a járási hivatal haladéktalanul gondoskodik.

(8) Ha a járási hivatalnak a védekezésben való részvétele azért vált szükségessé, mert a fenntartó a (4) bekezdésben előírt kötelezettségét megszegte, akkor a járási hivatal a fenntartót a védekezés költségeinek megtérítésére kötelezi.

38. § A nemzetközi személy- és áruszállítást végző légi-, vízi- és szárazföldi járművek, valamint a repülőterek, személy- és teherpályaudvarok és kikötők egészségügyi kártevőktől való mentességét a nemzetközi egészségügyi előírásokban rögzített kötelezettségeknek megfelelően biztosítani kell.

39. § (1) A védekezés szakmai irányelveit, az alkalmazható irtószereket és eljárásokat, valamint a járási hivatal és a kormányhivatalok feladatait az országos tisztifőorvos által időszakosan kiadott „Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről” tartalmazza.

(2) A védekezés részletes előírásaira vonatkozóan az 4. számú mellékletben foglaltak az irányadók.

Az egészségügyi kártevők elleni védekezés részletes előírásai

1. Vérszívó tetvek

2. Szúnyogok

Szúnyogirtó szer és szúnyoglárvairtó szer légi úton csak az OTH engedélyével juttatható ki a környezetbe.

Légi úton történő szúnyogirtás és szúnyoglárvairtás egészségügyi gázmester szakmai irányításával végezhető.

A légi úton történő szúnyoglárvaírtáshoz entomológiai szakképzettséggel rendelkező személy részvétele is szükséges.

3. Legyek

A) A házi legyek ellen védekezni kell:

a) az otthonukban ápolt, legyek közvetítésével is terjedő enterális fertőző betegek és nyilvántartott kórokozó-hordozók környezetében,
b) az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézményekben,
c) a mezőgazdasági egységek épületeiben,
d) a települési szilárd és folyékony hulladékot gyűjtő, ártalmatlanító telepeken, lépcsőházak szemétledobóiban,
e) a nyilvános és közhasználatú WC-kben,
f) a szálláshelyeken,
g) az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.),
h) a piacokon és vásárcsarnokokban,
i) a vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben.
g)–i) pontokban felsorolt helyeken a házi legyek elleni védekezést rendszeresen, tervezett program szerint kell végezni, amelynek tartalmaznia kell a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során rovarfertőzöttnek talált helyeken szükséges irtási feladatokat, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontokat. A g)–i) pontokban felsorolt helyekre vonatkozóan a programot a külön jogszabály szerinti megfelelő szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészítenie és működtetnie.

B) A házi legyek elszaporodásának megakadályozása érdekében a tenyészőhelyek megszüntetéséről, illetőleg azoknak alkalmatlanná tételéről a következő módon kell gondoskodni:

a) a trágya megfelelő, lehetőleg zárt tárolásával vagy rendszeres – a meleg évszakban (május–október) legalább hetenként egyszeri, városi településeken hetenként kétszeri – elszállításával az emberi településtől 2 km-nél távolabb levő helyekre,

b) szerves anyagokat tartalmazó szemét, konyhai és egyéb hulladék (pl. csont, vágóhídi maradék stb.) zárt tárolásával, folyamatos elszállításával vagy megsemmisítésével, a tárolóedényzet rendszeres tisztításával oly módon, hogy a folyamatok alatt a tenyészés megszüntethető vagy jelentős mértékben csökkenthető legyen,

c) az űrgödrös árnyékszék oly módon való megépítésével vagy átépítésével, ami a házi legyek behatolását az űrgödörbe megakadályozza vagy jelentős mértékben csökkenti,

d) a használatban levő árnyékszék tisztán tartásával, rendszeres ürítésével.

4. Csótányok

A csótányok megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről
a) az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi és oktatási intézményekben,
b) a szálláshelyeken,
c) az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.),
d) a piacokon és a vásárcsarnokokban,
e) a vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben
gondoskodni kell.

Ennek érdekében az a) és b) pontban feltüntetett helyeken évente két alkalommal irtószeres kezelést kell végezni. A c)–e) pontban felsorolt helyeken programban határozhatók meg a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során rovarfertőzöttnek talált helyeken szükséges irtási feladatok, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontok. Program hiányában évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől függetlenül irtószeres kezelést kell végezni.

c)–e) pontban felsorolt helyekre vonatkozóan a programot a külön jogszabály szerinti megfelelő szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészítenie és működtetnie.

5. Ágyi poloska

Az ágyi poloska megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évente legalább két alkalommal irtószeres kezelést kell végezni:

a) a szállodákban,
b) az üdülőkben,
c) a diákotthonokban,
d) a munkás- és tömegszállásokon,
e) minden más olyan helyen, ahol a lakók gyakorta cserélődnek.

Használt textíliát (ruhaneműt, ágyneműt, takarót, matracot), bútort, képet stb. csak rovarmentes állapotban szabad eladni vagy forgalomba hozni.

Használt holmik vételével és eladásával foglalkozó jogi és természetes személyek az általuk forgalomba hozott tárgyak, illetőleg a tárgyakat szállító járművek rovarmentesítéséről gondoskodni kötelesek.

Épületbontásból származó faanyagot (ajtó- és ablaktokot, fal- és padlóburkoló anyagot stb.) csak hat hónapig tartó, üres, használaton kívül álló helyiségben történő tárolás, illetőleg hatásos rovarmentesítés után szabad forgalomba hozni.

6. Embervért is szívó bolhák

A bolhák megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évente legalább két alkalommal irtószeres kezelést kell végezni:

a) olyan nagy forgalmú helyeken, ahol a padló hézagos és a széksorok rögzítettek (pl. mozik, színházak, egyéb szórakozóhelyek, várótermek stb.),

b) a közforgalmú járműveken.

Állattartás esetén a bolhák ártalmának jelentkezésekor a védekezést az állatok tartózkodási helyére is (sertésólra stb.) ki kell terjeszteni.

7. Rágcsálók

A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről

a) az egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális és oktatási intézményekben,
b) a települési szilárd hulladékot, illetve települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken és a csatornahálózatban,
c) mezőgazdasági egységek épületeiben, az állattenyésztő és állattartó telepeken, lakott területen fenntartott istállókban, állatkertekben,
d) a szerves ipari nyersanyagokat (bőr, csont stb.) feldolgozó vállalatok üzemi területén,
e) romépületben, nagyobb épületbontások és építkezések területén,
f) a folyó- és állóvizek, nyitott szennyvízlevezető árkok lakott területen fekvő patkányjárta partszegélyein,
g) a folyami és tóparti kikötőkben, személy- és teher- pályaudvarokon, autópálya pihenőkben, repülőtereken,
h) az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.),
i) a vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben,
j) a piacokon és a vásárcsarnokokban
gondoskodni kell.

Ennek érdekében az a)–g) pontban feltüntetett helyeken évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni.

h)–j) pontban felsorolt helyeken programban határozhatók meg a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során fertőzöttnek talált helyeken szükséges irtási feladatok, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontok. Program hiányában évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől függetlenül irtószeres kezelést kell végezni.

h)–j) pontban felsorolt helyekre vonatkozóan a programot a külön jogszabály szerinti megfelelő szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészítenie és működtetnie.

Folyamatos gócirtást kell elrendelni minden olyan helyen (esetben), ahol (amikor) a rágcsálók nagymérvű elszaporodása következtében a környezetet is veszélyeztető rágcsálógóc keletkezett.

Az illetékes járási hivatal előírása szerint gondoskodni kell a rágcsálók ártalmának megelőzéséről (életkörülményeik megnehezítéséről, búvó- és fészkelőhelyeik megszüntetéséről, közlekedési útjaik elzárásáról, táplálékuk megvonásáról stb.).


38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet 

A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 34. §-a (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a 25. § tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben- a következőket rendeljük el:

A rendelet hatálya 

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a 2. § a) pontjában meghatározott, a Kbtv. hatálya alá tartozó, a

(2) bekezdésében nem említett biocid termékek elállításának és forgalomba hozatalának a Kbtv.- ben nem szabályozott feltételeire.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály szerint orvostechnikai terméknek minősülő biocid termékekre.

(3) A 20. §-ban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak a biocid termékek vasúton, közúton, vízi úton, tengeren vagy légi úton történő szállítására.

Fogalom meghatározások

2. § E rendelet alkalmazásában

a. biocid termék: hatóanyag, illetve egy vagy több hatóanyagot tartalmazó készítmény, a fel használóknak szánt kiszerelési formákban, melynek az a célja, hogy valamely kártékony biológiai szervezetet kémiai vagy biológiai eszközökkel elpusztítson, elriasszon, ártalmatlanítson, károkozásában akadályozzon, illetoleg valamilyen más módon korlátozó hatást gyakoroljon rá. És besorolható az 5. számú melléklet szerinti valamely terméktípusba;

b. Kis kockázattal járó biocid termék: olyan biocid termék, amely az lia) számú mellékletben

Felsorolt anyagon kívül más potenciálisan veszélyes anyagot nem tartalmaz. Felhasználási körülményei között az ilyen biocid termék az emberre, az állatokra és a környezetre csak kis kockázatot jelent;

c. alapanyag: az I/bJ számú mellékletben felsorolt, elsősorban közvetlenül nem biocidkénti használatra forgalmazott anyag, amelyet kis mértékben bocidként is alkalmaznak, akár önmagában, akár egyszerű hígítóból álló termékben, és amely önmagában nem tartozik az e) pont szerinti anyagok közé;

d. Hatóanyag: anyag, mikroorganizmus, ideértve a vírusokat és gombákat is, amely általános vagy meghatározott hatást gyakorol a kártékony biológiai szervezetekre vagy azok ellen;

e. Egyéb káros anyag: bármely olyan veszélyes anyag a hatóanyagon kívül, amelynek belső tulajdonsága, hogy az emberre, az állatokra vagy a környezetre káros hatást gyakorolhat, és amely a biocid termékben a káros hatás kifejtéséhez szükséges koncentrációban jelen van, illetve képződik;

f. Kártékony biológiai szervezet (célszervezet): bármely biológiai szervezet, amelynek jelenléte nemkívánatos vagy káros hatást gyakorol az emberre, az emberi tevékenységre vagy az általa használt, illetoleg előállított termékekre, továbbá az állatokra vagy a környezetre;

g. szermaradékok: a biocid termék felhasználása után visszamaradó anyag vagy anyagok maradékai, ideértve ezeknek, az anyagoknak és termékeknek az anyagcsere-, bomlás- vagy reakció termékeit is;

h. Forgalomba hozatal: biocid termék térítés ellenében vagy ingyenesen történő rendelkezésre bocsátása, illetoleg ezt követő raktározása, kivéve, ha a raktározást a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval megkötendő csatlakozási szerződésének kihirdetéséről rendelkező törvény hatálybalépését (a továbbiakban: teljes jogú európai uniós tagság) megelőzően a Magyar Köztársaság, ezt követően az Európai Unió vámterületéről való kiszállítás vagy ártalmatlanítás követi. Biocid terméknek a teljes jogú Európai Uniós tagságig a Magyar Köztársaság, ezt követően az Európai Unió vámterületére történő behozatala e rendelet alkalmazásában forgalomba hozatalnak tekintendő;

i. engedélyezés: közigazgatási eljárás, amelyben az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) az erre irányuló kérelem benyújtását követően engedélyezi valamely biocid termék forgalomba hozatalát;

j. Rokon-összetételű termékcsoport: azonos felhasználási célú és felhasználói körű biocid termékek csoportja, amennyiben a csoporthoz tartozó termékek azonos jellemzőkkel rendelkező azonos hatóanyagot tartalmaznak, és összetételük egy korábban engedélyezett biocid termék összetételétől csak olyan eltérést mutat, amely a velük járó kockázat szintjét és hatékonyságukat nem befolyásolja. Ebben az összefüggésben a megengedett eltérés a hatóanyag százalékos arányának csökkenését, illetve egy vagy több nem hatóanyag százalékos összetételének változását vagy egy vagy több pigment, festékanyag, illatanyag olyan anyaggal történő felcserélését jelenti, amely azonos vagy kisebb kockázattal jár, és nem csökkenti a hatékonyságot;

k. regisztráció: közigazgatási eljárás, amelynek során az OTH a kis kockázattal járó biocid termék tekintetében. az erre irányuló kérelem benyújtását követően igazolja, hogy a kérelemhez adott dokumentáció megfelel az e rendeletben előírt követelményeknek;

l. hozzáférési felhatalmazás: az e rendelet szerint bizalmasnak minősülő adatok jogszerű birtokosa (i) által tett írásbeli nyilatkozat, amelyben hozzájárul (nak) ahhoz, hogy ezeket, az adatokat az OTH, illetoleg az e rendeletben meghatározott intézetek, szakhatóság az engedélyezési, illetve regisztrációs eljárás során. az engedélyezés, regisztráció érdekében felhasználják;

m) AOEL: a felhasználó személyt éro. elfogadható expozíciós szint;

n) ADI: emberre vonatkozó elfogadható napi felvétel, az emberi szervezetbe jutó anyagmennyiség; -“

o) MRL: maximális biocid maradék határérték.

Átmeneti intézkedések

16. § (1) Bármely, e rendelet hatálybalépésekor forgalomban lévő biocid termék az e rendelet szerinti engedély kiadásáig, vagy a termék további forgalmazásának megtiltásáig, de legkésőbb a 30.

§ (6)-(8) bekezdései szerinti időpontig a 3. § (1), az 5. § (1), illetve a 8. § (2) és (4) bekezdésétől való eltéréssel is tovább forgalmazható és felhasználható.

Biztonsági adatlapok

21 . § (1) Biztonsági adatlapot kell készíteni

a. a biocid termékekre,

b. a kizárólag biocid termékekben használt, veszélyes anyagként osztályozott hatóanyagokra.

(2) A biztonsági adatlapot a Kbtv., illetve a Vhr. rendelkezéseinek megfelelően kell elkészíteni.

(3) Az OKK-OKBI e rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül olyan információs rendszert alakít ki, amely lehetővé teszi, hogy a biocid termékek foglalkozásszerű felhasználói, és ahol szükséges -más felhasználói a környezet és egészség, valamint a munkahelyi egészség és biztonság védelméhez szükséges intézkedéseket megtegyék. Ennek érdekében az országban engedélyezett, illetve regisztrált biocid termék, illetve forgalmazott hatóanyag biztonsági adatlapját az OKK-OKBI Kémiai Biztonsági Információs Rendszerén (a továbbiakban: KBIR) keresztül hozzáférhetővé kell tenni.

Méregfelügyelet

23. § (1) Az OKK-OKBI-ben működő Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (a továbbiakban: ETTSZ) felelős a forgalomba hozott biocid termékekre vonatkozó információk gyűjtéséért, beleértve a termékek kémiai összetételét, továbbá a KBIR-rel együtt az információk rendelkezésre bocsátásáért olyan esetben, amikor biocid terméktől eredő mérgezés gyanúja merül fel. Az információk csak orvosi kérésre, megeloző és gyógyító célú intézkedések érdekében használhatók fel. Az ETTSZ és a KBIR ezeket, az adatokat más célra nem adja ki és az adatszolgáltatásról naplót, vezet.

(2) Az ETTSZ az (1) bekezdés szerinti információszolgáltatást folyamatos jelleggel, napi 24 órás működesse, biztosítja.

(3) A gyártók. az importálók vagy a forgalmazásért felelős, a megfelelő adatokkal jogszerűen rendelkező más személyek az ETTSZ részére kötelesek minden szükséges információt biztosítani.

A biocid termékkel végzett tevékenységek és a biocid termék összetételének rendszeres ellenőrzése

24. § (1) A bioeid termékek e rendeletnek megfelelő forgalmazása. illetoleg a forgalomba hozott biocid termékek egységes nyilvántartása érdekében

a. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) városi, fővárosi kerületi intézetei (a továbbiakban együtt: városi intézet) ellenőrzik, hogy a bioeid termék gyártása kiszerelése ipari alkalmazása. a forgalomba hozott biocid termék engedélyezése, regisztrálása. a biocidok osztályozása csomagolása, feliratozása (címkézése) , raktározása, forgalmazása árusítása. a biocid termékkel történt bármilyen tevékenység megfelel-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek,

Illetékes hatóságok

26. § (1) A Magyar Köztárságban az illetékes hatóság az OTH, amely feladatát e rendeletben meghatározottak szerint az OKK és az OEK, valamint az ÁNTSZ városi intézetei, továbbá a szakhatóság bevonásával látja el.

Gyakorlati útmutató

29. § Az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó, az Európai Unió által kiadott gyakorlati útmutatót az OTH közleményként a hivatalos lapban közzéteszi.

Átmeneti rendelkezések 

30. § (1) A Magyar Köztársaság teljes jogú európai uniós tagságáig – a (2)-(3) bekezdések szerinti határidő leteltét követően – kizárólag a biocid hatóanyagok magyarországi jegyzékén (a továbbiakban: magyar jegyzék) szereplő hatóanyagot tartalmazó biocid termék hozható forgalomba.

(2) E rendelkezés hatálybalépését követő 90 napon belül a Magyar Köztársaság területén forgalomban lévo és továbbra is forgalmazni kívánt biocid termékekben felhasznált, a 12. számú mellékletben felsorolt vagy ott nem szereplő hatóanyagokat a gyártó vagy az importáló bejelenti az OKK-OKBI-nek. A bejelentéseket a 11. számú melléklet szerint kell elvégezni.

(3) A magyar jegyzéket e rendelkezés hatálybalépését követő 180 napon belül az OTH a hivatalos lapban közleményként közzéteszi. A magyar jegyzék tartalmazza a 12. számú melléklet szerinti hatóanyagokon kívül az ott nem szereplő, a (2) bekezdés szerint a Magyar Köztársaságban bejelentett, önállóan vagy biocid termékben, forgalomban lévő hatóanyagokat, valamint azokat az új hatóanyagokat is, amelyeket a gyártó, illetve az importáló a jegyzék elso közzétételét követően kíván önállóan vagy biocid termékben forgalomba hozni. A jegyzéket az országos tisztifőorvos a gyártók, illetve importálók forgalomba hozatalt megelőzően tett, a 11. számú melléklet szerinti új bejelentései alapján rendszeresen módosítja és a módosításokat háromhavonta a hivatalos lapban, közzéteszi.

(4) A biocid termék et gyártó vagy importáló, méreg-felügyeleti nyilvántartás céljából, a biocid terméket e rendelkezés hatályba lépésétől, illetoleg a gyártás vagy az import megkezdésétől számított 90 napon belül bejelenti az OKK-OKBI-nek. A bejelentés módjára a 10. számú melléklet rendelkezései irányadóak.

(5) A 3. § szerint engedélyezett, illetve regisztrált biocid terméket nem kell bejelenteni. A biocid termék méreg-felügyeleti bejelentését az ETTSZ-hez az OTH végzi.

(6) Amennyiben a forgalomban lévő biocid termékben található összes hatóanyag felkerül az 1. vagy az lia) számú melléklet szerinti közösségi jegyzékbe, mellékletek megfelelő módosításának hatályba lépésétől számított 90 napon belül a biocid termék gyártója, illetoleg importálója köteles a

3. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyt, illetve regisztráció iránti kérelmet benyújtani. Ebben az esetben a bioeid termék az engedélyokirat, illetoleg a regisztrációs okirat kiadásáig vagy az erre irányuló kérelem elutasításáig tovább forgalmazható. Amennyiben az engedély, illetoleg regisztráció iránti kérelem benyújtására 90 napon belül nem kerül sor, a biocid termék a határidő lejártát követően nem forgalmazható.

(7) A bioeid termékben található valamennyi hatóanyag e rendelet 1., illetve lia) számú melléklet szerinti közösségi jegyzékbe történő felvételéig a biocid termék forgalomba hozatalára az e rendelet hatálybalépésekor hatályos külön jogszabályok irányadóak. Ezt kővetően a biocid termék forgalomba hozatalának feltételeire – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(8) Az a bejelentett biocid termék, amelynek hatóanyag (ai) nem kerül (nek) fel az 1. vagy lia) számú melléklet szerinti közösségi jegyzékre, 2010. május 24-ig forgalmazható.

31. § (1) Az irtószernek minősülő biocid termékek forgalomba hozatali engedélyezésének és nyilvántartásának szabályait a rovar- és rágcsálóirtó szerek, valamint a riasztóanyagok forgalomba hozataláról és felhasználásról szóló 3/1969. (V. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: Ir.), az irtószerekkel végzett tevékenység különös szabályait a 8. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

32. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval megkötendő csatlakozási szerződésének kihirdetéséről rendelkező törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-ának (1)-(2) bekezdései, 2. §-ának a) és h) pontjai, 22. §-a, 23. §-a, 30. §-ának

(1)-(4) bekezdései, 31. §-a, 5. számú melléklete, valamint a 8-12. számú mellékletei a kihirdetését követő 20. napon lépnek hatályba, egyidejűleg

a) az Ir. 2-7. §-ai a hatályukat vesztik,

b) az Ir. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

“1. § E rendelet hatálya alá tartozik minden olyan biocid hatású anyag vagy készítmény, amely a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló külön jogszabály alapján irtószernek minősülő”

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgyában, a Megállapodást kihirdető 1994. évi 1. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségek Tanácsának a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelvévei összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

5. számú melléklet a 38/2003. (VII 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelethez 

Biocid terméktípusok és leírásuk

3. FÖCSOPORT: Károsítók elleni védekezésre használt szerek

14. terméktípus Rágcsálóirtó szerek Egerek patkányok és más rágcsálók elleni védekezésre használt szerek.

15. terméktípus: Madárirtó szerek Madarak elleni védekezésre használt szerek.

18. terméktípus: Rovarölő atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerek Ízelt lábúak (pl. rovarok. pókok, rákok) elleni védekezésre használt szerek.

19. terméktípus: Riasztó- és csalogatószerek

Károsítók (gerinctelenek, mint a bolha gerincesek, mint a madár) ellen riasztó vagy csalogató hatásuk alapján használt szerek beleértve a közvetlenül humán- vagy állat-egészségügyi célra felhasznált szereket is.

Algásodást okozó szervezetek (mikrobák vagy magasabb rendű növény-, vagy állatfajok) vízi járműveken. vízgazdálkodási berendezéseken és más vízben használt szerkezeteken való megtelepedése és növekedése ellen használt szerek. Kártékony kis állatok elleni védekezésre használt szerek.

8. számú melléklet a 38/2003. (VIl 7.) ESzCsM-FVM-Kv VM egvüttes rendelethez

Az irtószerekre vonatkozó különleges előírások

1. Fogalmi meghatározások

1. Irtószer: a biocidek 3. Főcsoport 14., 18. és 19. termékcsoportjába tartozó minden olyan természetes eredetu, valamint vegyi, biológiai vagy biotechnológiai úton előállított, hatóanyag, több ilyen anyag keveréke vagy készítmény, amely az egyéb jogszabályban rögzített, fertőző betegséget terjesztö vagy egyéb vonatkozásban egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának meggátlás ára, elpusztítására, csalogatására és összefogására szolgál (a továbbiakban: rovarirtó szerek, valamint rágcsálóirtó szerek), illetőleg ártalmának kivédésére, távoltartására alkalmas (a továbbiakban riasztószerek, a rovar- és rágcsálóirtó szerekkel együtt: irtószerek).

2. Egészségügyi kártevők: a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben felsorolt, fertözö megbetegedést terjesztö vagy egyéb egészségügyi ártalmat okozó rovarok és más ízeltlábúak (együttesen: rovarok), valamint lakott területen belül megtelepedett patkányok és egerek (együttesen: rágcsálók).

3. Védekezés: az egészségügyi kártevők megtelepedésének és elszaporodásának meggátlása, valamint életfolyamataik megzavarása, illetőleg a kártevők csalogatása vagy távoltartása (riasztása), továbbá elpusztítása (rovarirtás, rágcsálóirtás, együtt: egészségügyi kártevőirtás).

4. Gázmester: az 5/1976. (IV. 30.) EüM rendelet alapján egészségügyi gázmesteri szakképesítéssel rendelkező személy (a továbbiakban: gázmester).

5. Szakképzett személy: gázmester, illetőleg az irtószerek felhasználására jogosult egyéb szakember (egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, egészségőr-fertőtlenítő, közegészségügyi-járványügyi felügyelő).

6. Szolgáltató: társas vagy egyéni vállalkozás keretében hivatásszerűen egészségügyi kártevőirtást végző szakképzett személy,

7. Felhasználó: az irtószert alkalmazó természetes vagy jogi személy.

8. Szolgáltatás: irtószerrel más számára végzett egészségügyi kártevőirtás.

9. Csomagolás: irtószer szóródásmentes tárolására szolgáló burkolat, edény, tartály.

10. Tájékoztató: a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 39. § (1) bekezdése alapján a “Johan Béla” Országos Epidemiológiai Központ által időszakosan kiadott “Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről” című, hatályban lévő kiadvány.

2. Forgalmazási kategóriák

Az irtószert a forgalmazás szempontjából a következő kategóriába kell sorolni:

I. forgalmazási kategóriába tartoznak: a nagyon mérgező veszélyességi osztályba sorolt és T+ veszélyjellel ellátott irtószerek:

II. forgalmazási kategóriába tartoznak: a mérgező veszélyességi osztályba sorolt és T veszély jellel ellátott irtószer, továbbá amely a környezetre különösen veszélyes, illetve amelynek kijuttatásához különleges szakértelem vagy technológia szükséges;

III. forgalmazási kategóriába tartoznak: az előző két kategóriába nem sorolt irtószerek. Ezek a szabadforgalmú termékek.

3. Az 1. és II. forgalmazási kategóriába tartozó irtószerek vásárlásához, forgalmazásához előírt követelmények (képesítés, végzettség)

a) 1. és/vagy II. forgalmi kategóriájú irtószer árusítására csak az egyéb jogszabályban megadott feltételekkel rendelkező üzlet jelölhető ki.

b) Az 1. és/vagy II. forgalmi kategóriájú irtószert kiszolgáló kereskedelmi szerv köteles a kiszolgáltatásra kerülő irtószerről nyilvántartást vezetni és abban a vásárló nevét, címét (telephelyét), a kiszolgáltatásra kerülő irtószer megnevezését és mennyiségét, valamint a vásárlás idejét feltüntetni. A nyilvántartást az utolsó bejegyezéstől számított 5 évig meg kell őrizni.

e) 1. forgalmi kategóriájú irtószert csak gázmester szerezhet be, aki igazolja, hogy az irtószer szállítására és tárolására előírt feltételeket biztosítani tudja.

d) II. forgalmi kategóriájú irtószert csak az szerezhet be, aki igazolja, hogy az irtószer felhasználására jogosult (egészségügyi gázmesteri, közegészségügyi-járványügyi felügyelői, egészségőr-fertőtlenítői vagy egészségügyi kártevőirtó szakmunkás) szakképesítéssel rendelkezik, továbbá az irtószer szállítására és tárolására előírt feltételeket biztosítani tudja.

4. Az irtószerek szállítása

1. 1. és/vagy II. forgalmi kategóriájú irtószer esetén a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok, előírásait kell figyelembe venni.

2.1. forgalmi kategóriájú irtószert személyszállító járművön szállítani tilos.

3. 1. és II. forgalmi kategóriájú irtószer élelmiszerrel, étellel, itallal, élvezeti cikkel, gyógyszerrel és állati takarmánnyal, vagy más olyan anyagokkal, illetoleg tárgyakkal együtt nem szállítható, amelyek szennyeződése miatt az ember vagy hasznos állatok egészségkárosodásának kockázatával kell számolni.

4. A szállítás közben törés vagy más ok folytán kiömlött, szétszóródott irtószer hatásos ártalmatlanításáról, esetleg megsemmisítéséről (közömbösítésérőI) a szállítmányt kísérő szakképzett személy azonnal gondoskodni köteles. A jármű egyéb szállítási célra csak szennyezéstől mentes állapotban használható.

5. Minden olyan esetben, amikor az irtószer csomagolása megsérült, azt haladéktalanul ki kell javítani, illetoleg az irtószert az előírt minőségű csomagolásba kell, átcsomagol, ni, majd az átcsomagolt irtószer csomagolásáról minden más címkét vagy feliratot el kell távolítani, és az új csomagoláson az eredeti vagy azonos szövegű címkefeliratot kell elhelyezni.

6. A Kbtv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározottak figyelembevételével a használatba vett irtószer csak olyan csomagolásba tölthető át, amely megakadályozza annak szétszóródását (szétfolyását, elpárolgását), illetoleg formájában, színében eltér az élelmiszerek, italok, élvezeti cikkek tárolására használatos csomagolástól. A csomagolást megfelelő jelzéssel kell ellátni, feltüntetve azon az irtószer nevét, házilag kevert irtószer esetén annak összetételét, készítőjének nevét és a készítés időpontját. az irtószer forgalmi kategóriáját, lejárati idejét és tűzveszélyességi besorolását. Irtószerek tárolására vagy előkészítésére szolgáló csomagolást élelmiszerek, italok és élvezeti cikkek tárolására megtisztítás vagy ártalmatlanítás után sem szabad felhasználni.

7. Tűz- és robbanásveszélyes irtószerek szállítása során a vonatkozó tűzrendészeti előírásokat be kell tartani.

5. Az irtószerek tárolása

1. 1. forgalmi kategóriájú irtószer – a tárolt mennyiségtől függően – csak tűz- és ütésálló méregkazettában, illetoleg méregszekrényben (méregládában), valamint méregkamrában (a továbbiakban együtt: méregtároló) tárolható, amelyen kívülről szembetűnően, el nem távolítható módon a vonatkozó jogszabály szerinti feliratot kell elhelyezni.

2. A méregkamra erős falú, kizárólag erre a célra használt, lakott helyiséggel nem falszomszédos, hézagmentes, felmosható padozattal, lemosható falakkal, ajtóval, valamint kívülről is működésbe hozható, világító- és mesterséges szellőző berendezéssel, villámvédelemmel ellátott, földszint felett elhelyezett, közvetlen a szabadba nyíló, vasajtóval zárható létesítmény lehet.

3. Az 1. forgalmi kategóriájú irtószerek mérését, áttöltését csak a méregtároló hely közvetlen közelében, az erre a célra kijelölt területen, illetoleg e tevékenység folytatásához engedélyezett helyiségben szabad végezni.

4. II. forgalmi kategóriájú irtószer csak figyelmeztető felirattal megjelölt, lezárt, lakás céljára és haszonállatok tartására nem szolgáló, kizárólag erre a célra használt, helyen tárolható.

5. Társas vállalkozások az irtószereket – minősítésüktől függetlenül – csak biztonsági zárral ellátott, más célra nem használt, száraz, világos, hézagmentes, felmosható padozattal, lemosható falakkal, ajtóval ellátott, jól szellőztethető, túlzott felmelegedéstől védett, villámvédelemmel, megfelelő felirattal és belépést tiltó jelzéssel ellátott raktárban (a továbbiakban: irtószerraktár) tárolhatják, amelynek szellőzése és világítása külső kapcsolóval biztosítandó és nem nyílhat közvetlenül lakó- vagy emberi tartózkodásra szolgáló egyéb helyiségbe, istállóba, élelmiszer- vagy takarmányraktárba, továbbá szellőzőnyílása, kéménye, csatornája nem lehet közvetlen kapcsolatban a szomszédos helyiségek hasonló rendeltetésű megoldásaival.

6. Egy helyiséges irtószerraktárban az 1. forgalmi kategóriájú irtószerek csak méregkazettában (méregszekrényben, méregládában) tárolhatók.

7. A méregtárolót/irtószerraktárt – amely a használaton kívül zárva tartandó – biztonsági zárral kell ellátni, melynek kulcsát a munkarendben megjelölt vagy adott forgalmi kategóriájú irtószerek felhasználására jogosult szakképesített személy köteles őrizni.

8. A méregkamrában/irtószerraktárban vagy az erre a célra kijelölt zárt helyen kell elhelyezni az irtószerek szállításához méréséhez előkészítéséhez és a takarításhoz szükséges feltűnően megjelölt eszközöket, valamint a kiürült de még használható csomagolást. Ugyancsak itt tartandó az egyéni védőfelszerelés illetve a megfelelő ellenméreggel (gyógyszerrel) kiegészített elsősegély felszerelés, továbbá a folyóvizes mosdóberendezés a tisztálkodó szerekkel együtt.

9. A méregkamrában/irtószerraktárban az adott forgalmi kategóriájú irtószer felhasználására jogosult szakképesített személy felügyelete mellett munkát csak olyan személy végezhet, aki az ott tárolt irtószerek veszélyeiről (mérgezés, tűz, robbanás). a vonatkozó óvórendszabályokról és az adott esetben alkalmazandó elsősegélynyújtás módjáról oktatásban részesült.

10. A méregkamrában/irtószerraktárban végzett. a csomagolás megbontásával járó tevékenységről munkanaplót kell felfektetni. amelyben – sorszámmal, dátummal – fel kell jegyezni az ott végzett munkákat. azok időpontját. időtartamát és a dolgozók nevét. A bejegyzést, a raktárt kezelő felelős személy köteles tételenként aláírásával ellátni.

11. Az irtószerek nyilvántartásáról a vezetett naprakész dokumentációkban a következőket kell fel tüntetni:

a) a méregtárolóban/irtószerraktárban tárolt irtószereknél:

– a beszerzett mennyiséget,
– a beszerzés idejét,
– a kiadott mennyiséget,
– a kiadás idejét,
– az átvevő szakképesített személy nevét;

b) a felhasználásra kiadott irtószereknél:

– a felhasznált mennyiséget,
– a felhasználás idejét,
– a felhasználás helyét,
– a felhasználás célját,
– a felhasználásra jogosult szakképesített személy nevét.

A nyilvántartást az utolsó bejegyzéstől számított 5 évig meg kell őrizni.

12. Méregtároló/irtószerraktár vízművek védőterületén, valamint ár- és belvízveszélyes, illetoleg védett természeti területen nem létesíthető.

13. Tűz- és robbanásveszélyes

a) irtószerek, illetoleg az oldó- és hígítószerek csak a hatályos jogszabályoknak megfelelő, könnyű tetőszerkezetű vagy hasadó-nyíló felülettel rendelkező, villámvédelemmel ellátott, közvetlenül a szabadba nyíló raktárban tárolhatók,

b) irtószereket tároló raktár villamos berendezéseit és világítását a vonatkozó előírások szerint kell létesíteni és annak bejáratánál az ott esetleg keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, illetőleg oltóhomokot kell elhelyezni,

c) folyékony halmazállapotú irtószer, illetőleg tűzveszélyes oldó- és hígítószer csak szabványos csomagolásban tárolható és csak a hatályos jogszabályoknak megfelelő felirattal ellátott csomagolásba tölthető át.

d) folyadékot tartalmazó csomagolásnál a fafonatot, illetőleg a tömőanyagot, égést késleltető anyaggal kell kezelni,

e) irtószerek tárolásával csak olyan személy bízható meg, aki a felhasználásra elo írt szakképzettségen kívül az általános tűzrendészeti előírásokból is vizsgát tett.

6. Az irtószerek felhasználása

1. Az irtószereket csak a forgalomba hozatali engedélyben meghatározott célra és a használati utasításban megadott módon, az egészségügyi és a kémiai biztonsági szabályok figyelembevételével szabad felhasználni úgy, hogy az emberek életének veszélyeztetését, egészségének károsodását illetőleg haszonállatok és a külön jogszabályban meghatározott vadászható állatfajok elhullását, valamint a környezet szennyeződését ne idézze elő.

2. Az 1. és/vagy II. forgalmi kategóriájú , illetve felhasználásra előkészített irtószer őrizetlenül nem hagyható.

3. Az irtószerek kezeléséhez feltűnően megjelölt kizárólag erre a célra szolgáló, biztonságos munkaeszközöket kell használni.

4. Ill. forgalmi kategóriájú irtószer felhasználása szakképesítéshez nem kötött.

5. II. forgalmi kategóriájú irtószert csak szakképzett személy használhatja fel.

6.1. forgalmi kategóriába sorolt irtószert csak gázmester használhat fel.

7. Az irtószer szakszerű és veszélytelen felhasználásáért , a vonatkozó előírások megtartásáért a felhasználó a felelős.

8. Gondoskodni kell arról, hogy az előkészített , illetoleg a már kijuttatott (kihelyezett) irtószerhez illetéktelen személyek (gyermekek) vagy haszonállatok és a külön jogszabályban meghatározott vadászható állatfajok ne férhessenek hozzá.

9. Szakképzett személyek a Tájékoztatóban megjelölt, arra engedélyezett hatóanyagokból a jelen jogszabályban foglalt előírások betartása mellett, kizárólag saját felhasználásra irtószert készíthetnek és alkalmazhatnak.

10. Az egészségügyi kártevőirtás befejezése után a szakképzett személynek gondoskodnia kell a fellelhető elhullott rovarok és/vagy rágcsálók összegyűjtéséről és azok hulladékgazdálkodási előírások szerinti kezeléséről.

11. Szolgáltatást szakképzett személy végezhet.

12. Társas vállalkozásnál:

a. az egészségügyi kártevőirtás szakirányítását csak gázmester végezheti;

b. az ott felhasználásra kerülő irtószerek szállításának , tárolásának, előkészítésének, felhasználásának és ártalmatlanításának módjára, illetoleg az elsősegélynyújtásra vonatkozóan a szakirányítást végző gázmesternek részletes munkarendet kell készítenie, amely szerves részét képezi a vállalkozás munkavédelmi szabályzatának;

c. csoportos munkavégzésnél a munkát vezető felelős dolgozót kell kijelölni.

13. Lakott területet érintő szervezett egészségügyi kártevőirtó tevékenység (pl. városok patkánymentesítése, lakótelepek csótánymentesítése, légi járművel történő csípő szúnyogirtás stb.) szakirányításával kizárólag gázmester bízható meg.

14. Egész városra, településre kiterjedő patkánymentesítési akció végrehajtását megelőzően a területileg illetékes gyógyító-megelőző szolgálatot értesíteni kell.

15. Védett természeti területeket érintő védekezés esetén az illetékes természetvédelmi hatóság előzetes írásbeli szakvéleményének beszerzése kötelező. A kérelmet a védekezést megelőző munkanap reggel 9 óráig kell az igazgatósághoz eljuttatni. A külön jogszabályban meghatározott vadászterületen történő védekezés esetén a vadászatra jogosultakat a védekezés megelőzését megelőzően legalább 3 munkanappal írásban értesíteni kell. Az értesítésben az érintett területet azonosítható módon meg kell jelölni.

16. 1. forgalmi kategóriájú. szilárd és/vagy folyékony halmazállapotú irtószerrel élelmiszer-ipari és élelmiszer-kereskedelmi üzemekben, üzletekben, raktárakban, vendéglátó-ipari egységekben, közétkeztetési helyeken, illetőleg fekvőbeteg-ellátó és gyermekvédelmi intézményekben egészségügyi kártevőirtást, a szakképzett személy is csak az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) felhasználás helye szerint illetékes városi (fővárosi kerületi} intézete esetenként, vagy meghatározott időre kiadott engedélyével (a továbbiakban: irtószer felhasználási engedély), az abban megszabott feltételek megtartása mellett végezhet.

17. II. forgalmi kategóriájú szilárd és/vagy folyékony halmazállapotú irtószerrel élelmiszer-ipari és élelmiszer-kereskedelmi üzemekben, üzletekben, raktárakban, vendéglátó-ipari egységekben, közétkeztetési helyeken. illetoleg fekvőbeteg-ellátó és gyermekvédelmi intézményekben egészségügyi kártevőirtást szakképzett személy is csak akkor végezhet, ha erről esetenként az ÁNTSZ felhasználás helye szerint illetékes városi (fővárosi kerületi} intézetét az alkalmazás előtt 48órával tájékoztatja. A tájékoztatásban meg kell adni:

a. a kezelés pontos helyét (megnevezés, cím) és időpontját;

b. a felhasználásra kerülő irtószert;

e. a felhasználó személy nevét, szakképesítését, címét és telefonszámát.

18. 1. és/vagy II. forgalmi kategóriájú irtószer felhasználásának helyszínén a megfelelő ellenméreggel (gyógyszerrel) kiegészített elsősegélynyújtó felszerelés, illetoleg az érvényes Tájékoztató egy példánya készenlétben tartandó.

19. Aki 1. és/vagy II. forgalmi kategóriájú irtószer elvesztését, elcserélését, eltulajdonítását, irtószernek élelmiszerbe, takarmányba keveredését, ivóvízbe (kútba, forrásba, víztározóba) , állóvízbe vagy vízfolyásba kerülését, illetőleg kezelésre nem szánt területre jutását észleli, köteles azt az alább felsorolt hatóságnak haladéktalanul bejelenteni:

a) irtószer elvesztéséről, eltulajdonításáról – amennyiben az adott körülményt saját hatáskörben kivizsgálta és bűncselekményre utaló adatot, tényt és körülményt állapított meg – a jegyzőnek;

b) irtószer élelmiszerbe, takarmányba keveredéséről, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutásáról – a veszélyeztetett egyidejű tájékoztatása mellett – az ÁNTSZ illetékes városi (fővárosi kerületi) intézetének, illetve a takarmányellenorző vagy vízügyi hatóságnak;

e) irtószernek a kezelésre nem szánt területre jutásáról – a veszélyeztetett egyidejű tájékoztatása mellett – az ÁNTSZ városi (fővárosi kerületi) intézetének, helyi jelentőségű védett természeti területre jutásakor az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének, országos jelentőségű védett természeti területre jutás esetén a nemzeti park igazgatóságának.

20. Az irtószerek szakszerű és biztonságos felhasználásával kapcsolatos részletes előírásokat és azok értelmezésének kötelező érvényű szabályait a Tájékoztató tartalmazza.

21. Egyes irtószerekre vonatkozó különleges előírások:

a) krezol emberi testfelület kezelésére 2%-nál magasabb töménységben nem alkalmazható. A krezol szappan habját a testfelületről 15 percen belül el kell távolítani. Űrgödrös árnyékszék ülődeszkájának kizárólag a belső felületét szabad krezollal kezelni, a testtel közvetlenül érintkező felületét nem;

b) lakkbenzin zárt térben csak állandó szellőztetés mellett használható oly módon, hogy 30 perc folyamatos munka után 15 perc szabad levegőn történő pihenés következzen. A lakkbenzint alkalmazó személy a helyiségbe 8 óra alatt legfeljebb 150 percet tartózkodhat;

c) naftalin tartósan csak olyan helyiségben alkalmazható, ahol a zárt térben dolgozók folyamatosan 2 óránál rövidebb ideig tartózkodnak;

d) tallium-szulfát oldása, hígítása csak vegyi fülkében végezhető. A munka befejezése után, egymást követően. Két alkalommal melegvizes, szappanos, körömkefével végzett kézmosás kötelező

22. Egyes irtószer-kijuttatási eljárásokra vonatkozó különleges előírások:

a) a kihelyezésre kerülő irtószer színében és formájában az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerektől és gyógyszerektől eltérő kell, legyen;

b) zárt térben végzett permetezés/ melegködképzés / hidegködképzés /UL V-eljárás alkalmazásakor, a vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírások betartása mellett

– a helyiségből az élelmiszereket, italokat, gyógyszereket, élvezeti cikkeket, állati takarmányt evő- és ivóedényzetet, valamint minden más olyan anyagot és tárgyat, amelyek révén az emberre vagy a hasznos állatokra ártalom vihető át. El kell távolítani, illetőleg tökéletes védelmet biztosító csomagolással (letakarással) a szennyeződéstől védeni kell,

– amennyiben a helyiségből az ott tartózkodó személyek kényszerítő körülmények folytán átmenetileg sem távolíthatók el. Kezelést úgy kell elvégezni, hogy a permetlé csak a felületre kerüljön és a légtérbe, ne juthasson,

– permetezéskor az ablakok nyitva tartandók;

c) rágcsálóirtáskor:

– a mérgezett csalétek az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerektől elkülöníthető formában és csak feltűnő színre megfestve helyezhető ki,

– véralvadásgátló hatóanyagú készítményeket szakképzett személy csak az erre a célra szolgáló szerelvényben helyezhet ki,

– a kihelyezésére szolgáló szerelvényeket feltűnő jelzéssel kell ellátni és azon az alkalmazott rágcsálóirtó szer megnevezését, hatóanyagát, az ellenmérget (gyógyszert) és az alkalmazó nevét, címét, telefonszámát fel kell tüntetni,

– I. és/vagy II. forgalmi kategóriájú irtószerrel történő kezelés idejére az irtási területet le kell zárni, vagy biztonságos módon őriztetni kell. Az irtási terület határán az irtószer mérgező hatásának megfelelő szöveggel figyelmeztető táblát (táblákat) kell kihelyezni, amelyen az alkalmazott rágcsálóirtó szer hatóanyagát, az ellenmérget (gyógyszert) és az alkalmazó nevét, címét, telefonszámát fel kell tüntetni. I. forgalmi kategóriájú irtószer alkalmazásakor a hatályos jogszabályoknak megfelelő jelzést kell elhelyezni;

d) szabadban melegködképzéssel/hidegködképzéssel/UL V-eljárással/permetezéssel történő rovarirtás esetén, a méhek védelme érdekében 400 m2 feletti terület kezelésekor, legkésőbb a kezelés megkezdését megelőző munkanapon 9 óráig bejelentést kell tenni. Ebben közölni kell a kezelendő terület helyét és nagyságát, a rovarirtás kezdetének és befejezésének időpontját, az alkalmazásra kerülő irtószert, továbbá a kijuttatás módját. A bejelentést a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. Törvény 45. § (3) bekezdésében foglaltakkal megegyezően a kezelendő terület helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének kell írásban megtenni.


90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet

Az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről

Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. Törvény 27. §-ának (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § (1) a közfogyasztásra szánt élelmiszer előállítását és forgalmazását az e rendeletben és a külön jogszabályokban foglalt higiéniai követelményeknek megfelelően kell végezni.

(2) a rendelet hatálya valamennyi élelmiszer-előállítóra és élelmiszer-forgalmazóra kiterjed.

(3) Valamennyi élelmiszer-előállítónak és élelmiszerforgalmazónak teljesítenie kell az e rendelet 1-8. számú mellékleteiben felsorolt követelményeket is.

3. § Az élelmiszer-előállító, illetve az élelmiszer-forgalmazó köteles meghatározni tevékenysége mindazon lépéseit, amelyek az élelmiszer-biztonság szempontjából kritikusak. Ennek során ki kell választania a megfelelő biztonsági eljárásokat, gondoskodnia kell azok végrehajtásáról, fenntartásáról, felülvizsgálatáról az alábbi – a Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (a továbbiakban: HACCP) rendszer elkészítéséhez használt – elvek alapján:

6. § (1)a 3. §-ban előírt feltételek teljesítéséhez valamennyi élelmiszer-előállító és élelmiszerforgalmazó számára ajánlott a ló Higiéniai Gyakorlat (Good Hygiene Practice, a továbbiakban: GHP) útmutatók önkéntes alkalmazása.

7. § Valamennyi élelmiszer-előállító és élelmiszer-forgalmazó számára javasolt az MSZ EN ISO 9001 európai szabványsorozat alkalmazása annak érdekében, hogy az élelmiszer-higiénia általános szabályai és a GHP útmutatók alkalmazásra kerüljenek.

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) a 2. § (3) és (4) bekezdése, a 6. § (4) és (5) bekezdése, a 11-13. § és az 1. számú melléklet 11.3.1-11.3.4. és 11.4.1-11.4.4. pontjai a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 17/1999. (II. 10.) FVM-EuM együttes rendelet (a továbbiakban: R.), valamint az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú mellékletének 663. §-a és 51. számú függeléke hatályát veszti.

(4) E rendelet előírásait a rendelet hatálybalépését követően indult engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni. Az R. előírásainak megfelelően működő olyan élelmiszer-előállító és élelmiszerforgalmazó helyeknek, amelyek e rendelet hatálybalépésekor már működési engedéllyel rendelkeznek, vagy az ez iránti kérelem már benyújtásra került, az e rendelet előírásaitól való eltérést – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – legkésőbb 2XXX. október 31-ig kell megszüntetni.

(5) a 3. § rendelkezéseit az élelmiszer-forgalmazó helyek a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától kötelesek alkalmazni. A vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és élelmiszer-forgalmazás tekintetében a külön jogszabályban foglaltakat is figyelembe kell venni.

16. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló. Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében. A Megállapodást kihirdető 1994. évi 1. törvény 3. §-ával összhangban – a rendelet tárgykörében megjelent más jogszabályokkal együtt – az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

A) a Tanács 93/43/EGK irányelve az élelmiszer-higiéniáról,

1. szánú melléklet a 90/2003. (VII 30,) FVM-ESzCsM együttes rendelethez 

Valamennyi élelmiszer-előállítóra és élelmiszer-forgalmazóra vonatkozó általános követelmények 

.2.9. Olyan műszaki feltételeket kell teremteni (pl. légfüggöny, rovarháló, csapda), amelyek megakadályozzák a rágcsálók, rovarok és madarak behatolását, megtelepedését.

2.10. A kártevők elleni védekezést rendszeresen, tervezett program szerint kell végezni, amelynek tartalmaznia kell a megelőzési. Az ellenőrzési és az ellenőrzés során fertőzöttnek talált helyeken szükségessé váló irtási feladatokat, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontokat.

2.11. A kártevők jelenlétének nyomon követése érdekében a 2.10. pontban leírt program szerint rendszeresen objektív módszerekkel ellenőrzéseket, vagy ennek hiányában évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől függetlenül vegyszeres kezelést kell végezni. Kártevő-fertőzöttség észlelése esetén a 2.12. és 2.13. pontokban foglaltak szerint kell eljárni.

2.12. A rágcsálóirtást lehetőleg a szomszédos területekkel összehangoltan, ha szükséges, ismételten oly módon kell elvégezni, hogy a mérgező hatású anyagok kihelyezése az élelmiszer előállítást, -feldolgozást vagy -forgalmazást, illetve azoknak a környezetét ne veszélyeztesse. Az irtószer kihelyezési helyeket meg kell határozni. Az adott létesítmény egész területén, az épületen belül – kivéve azokat a helyiségeket, amelyekben csomagolatlan élelmiszer van – és kívül, a rágcsálók ellen kihelyezett számozott búvó-mérgező ládák elhelyezését nyilvántartó térképet kell készíteni. A kihelyezett búvó-mérgező ládákat 1-tol felfelé haladó arab számmal kell jelölni. Búvó mérgező ládának csak figyelmeztető felirattal ellátott, lezárható, a környezeti hatásoknak ellenálló anyagból készült, ki- és bemeneti nyílással ellátott, belül osztottan elválasztott szerelvény alkalmazható. Ezek padozatát finom homokkal kell felszórni, hogy az esetleges behatolás ellenőrizhetővé váljon. A ládákba a mérgezett csalétket úgy kell elhelyezni, hogy az abból ne szóródhasson ki, illetve, hogy az ellenőrzés alkalmával az irtószerből történő fogyasztás megfigyelhető legyen.

2.13. A rovarok által veszélyeztetett helyeken szükség szerint, de legalább évenként kétszer – a helyiségek kiürítésévei egybekötött nagytakarítás után – hatékony rovarirtást kell végezni oly módon, hogy a mérgező hatású anyagok kihelyezése, kijuttatása az élelmiszer-előálIítást, – feldolgozást és -forgalmazást, illetve azoknak a környezetét ne veszélyeztesse. A rovarirtás idejére a csomagolatlan élelmiszert a helyiségből el kell távolítani, vagy megfelelő védelméről gondoskodni kell. A rovarirtás után meg kell győződni arról, hogy mérgező anyag nem maradt vissza azokon a felületeken, amelyek a feldolgozásra kerülő élelmiszerekkel érintkezésbe kerülhetnek.

2.14. A számmal ellátott búvó-mérgező ládákban elhelyezett irtószerekből történő fogyásról az üzemeltetőnek heti rendszerességgel nyilvántartást kell vezetnie. A kártevők elleni szervezett megelőzési ellenőrzési és védekezési tevékenységeket úgy kell dokumentálni, hogy abból kitűnjön a létesítmény kártevő-fertőzöttségének mindenkori állapota. Az ellenőrző hatóságoknak a nyilvántartást minden esetben be kell mutatni.

2.15. Az állati kártevők, rágcsálók és rovarok ellen a 2.12. és 2.13. pontban meghatározott feladatokat csak engedéllyel rendelkező kártevőirtó, illetve megfelelő szakképesítéssel (egészségügyi gáz mester, kártevőirtó szakmunkás, egészségőr-fertőtlenítő) rendelkező személy végezheti el.

2.16. Az egészségügyi kártevők elleni védekezést az intézet irányítja, és a hatóságok ellenőrzik.

2.17. A kártevők elleni védekezés szakmai irányelveit, az alkalmazható irtószereket és eljárásokat a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ által időszakosan megjelentetett “Tájékoztató az engedélyezett irtószerekrol és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről” című kiadvány tartalmazza.